वर्ष 2019-20 का बजट

 • बजट
 • क्र0 सं0 योजना विवरण डाउनलोड
  1 पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना PDF | साइज : 1.29 MB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 20/06/2019 बजट - 1
  PDF | साइज : 1.36 MB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 09/07/2019 बजट - 2
  2 दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना PDF | साइज : 1.29 MB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 20/06/2019 बजट - 1
  PDF | साइज : 1.38 MB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 09/07/2019 बजट - 2
  3 शुल्क प्रतिपूर्ति योजना PDF | साइज : 1.16 MB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 20/06/2019 बजट - 1
  4 शादी अनुदान योजना PDF | साइज : 3.29 MB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 20/06/2019 बजट - 1
  5 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना PDF | साइज : 986.42 KB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 20/06/2019 बजट - 1
  6 अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण योजना PDF | साइज : 1.25 MB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 20/06/2019 बजट - 1
  7 अधिष्ठान आवंटन PDF | साइज : 1.58 MB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 20/06/2019 बजट - 1
  PDF | साइज : 2.26 MB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 20/06/2019 बजट - 2
  PDF | साइज : 6.05 MB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 20/06/2019 बजट - 3
  PDF | साइज : 1.45 MB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 20/06/2019 बजट - 4
  PDF | साइज : 3.30 MB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 09/07/2019 बजट - 5
  PDF | साइज : 1.43 MB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 08/08/2019 बजट - 6
  PDF | साइज : 1.67 MB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 08/08/2019 बजट - 7
  PDF | साइज : 1.37 MB | भाषा : हिन्दी | अपलोड तिथि : 08/08/2019 बजट - 8
  8 छात्रावास निर्माण योजना